Verenigingen van mede-eigenaars nu beschermd door het consumentenrecht

VME’s zullen meer bescherming genieten wanneer zij overwegend uit niet-professionelen bestaan.

 

Key takeaways:

  • VME’s krijgen binnenkort consumentenbescherming
  • Bepaalde contractuele bedingen tussen ondernemingen en VME’s zullen worden verboden

Op 21 maart 2024 werd een wetswijziging gepubliceerd om de status van consument te verlenen aan bepaalde Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s). Deze wet treedt in werking op 31 maart 2024 en breidt de beschermingsmechanismen die particuliere consumenten genieten, uit naar bepaalde VME’s. Het uitgangspunt is dat VME’s momenteel te weinig beschermd zijn tegen het opleggen van contracten met een te lange looptijd, zoals voor het leveren of onderhouden van technische voorzieningen.

De wetswijziging bepaalt dat bepaalde VME’s de status, en dus ook de bescherming van een consument zullen krijgen. Dit zou onder meer betekenen dat VME’s dezelfde garantieperiode (twee jaar) zouden krijgen als gewone consumenten en dat ze gebruik kunnen maken van verschillende ombudsdiensten. Concreet betreft het de VME’s van gebouwen of groepen van gebouwen die voor meer dan 75% in eigendom zijn van personen die geen commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije beroepsactiviteiten uitoefenen.

Belangrijk is dat deze wijziging ook beoogt om VME’s beschermen tegen onrechtmatige bedingen zoals gedefinieerd in artikel VI.83 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit artikel bevat een lijst van bedingen die als onrechtmatig worden beschouwd in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument. Voorbeelden van dergelijke onrechtmatige bedingen zijn clausules die de rechten van de consument aanzienlijk beperken in geval van niet-nakoming of vertraging in de uitvoering door de verkoper, clausules die de verkoper het eenzijdige recht geven om de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen of clausules die de uitvoering van de overeenkomst stilzwijgend hernieuwen voor een bepaalde periode.

Deze wijziging zal aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel VME’s als voor personen en bedrijven die met hen contracteren. Het zal de rechten van VME’s versterken en mogelijk leiden tot meer evenwichtige contractuele relaties. Aan de zijde van de ondernemingen die met deze VME’s contracteren zal bijkomend aandacht dienen te worden gevestigd op de contractvoorwaarden, met het oog op het vermijden van deze onrechtmatige bedingen.

 

Action points

  • Handelt u regelmatig met VME’s? Laat uw standaardcontracten zeker nakijken zodat deze conform de nieuwe regels is.
  • Ook uw Algemene Voorwaarden kunnen binnenkort verboden clausules bevatten ten opzichte van VME’s, zorg ervoor dat deze tijdig worden aangepast.