Enkele administratieve aanpassingen aan de regelgeving overheidsopdrachten

Enkele administratieve aanpassingen aan de regelgeving overheidsopdrachten

Op 22 augustus 2023 werd een KB van 13 augustus 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van het KB Plaatsing zowel in de klassieke sectoren als in de speciale sectoren.

Dit KB voert de volgende aanpassingen door:

  • Vooreerst regelt het nieuwe KB de werking van het Comité inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies. Zo wordt de samenstelling van het Comité vastgelegd in het KB alsook de benoemingstermijn van de leden van het Comité. Daarnaast wordt eveneens vastgelegd dat de afgevaardigden en plaatsvervangers worden benoemd door de Eerste minister.

 

  • Daarnaast regelt het KB de inhoud van de vereenvoudigde aankondiging van een gegunde opdracht. Naast de bestaande verplichting om een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht boven de Europese drempels te publiceren, is zulke aankondiging vanaf 1 september 2023 ook verplicht voor opdrachten onder de Europese drempels. De inhoud van deze aankondiging werd door het nieuwe KB evenwel vereenvoudigd ten opzichte van de inhoud die opgenomen moet worden in de aankondiging van opdrachten die de Europese drempel bereiken. De lijst met informatie die in de vereenvoudigde aankondiging moet worden opgenomen is thans voorzien in bijlage 5/1 van het KB Plaatsing Klassieke sectoren.

 

  • Verder moet thans zowel de waarde van de begunstigde offerte als de waarde van de laagste en hoogste offerte worden opgegeven in de aankondiging van een gegunde opdracht.

 

  • Met het oog op een efficiënte monitoring, met name voor het meten van KMO-participatie, moet het PV van opening naast de naam van de inschrijver nu ook het identificatienummer van de inschrijver vermelden. Voor Belgische ondernemingen is dit identificatienummer het ondernemingsnummer. Aanbesteders zijn ook verplicht om deze gegevens door te geven aan FOD BOSA. Voor aanbesteders die gebruik maken van de e-tendering toepassing van de FOD BOSA is er een ingebouwde applicatie beschikbaar die ervoor zorgt dat de betreffende inlichtingen automatisch worden doorgestuurd. In het geval er sprake is van meerdere begunstigden, bijvoorbeeld in het geval van een raamovereenkomst met meerdere ondernemers of bij een indiening door een combinatie van ondernemers, moet voor elke onderneming het identificatienummer gemeld worden.

 

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.