Tijdelijke voorschotten voor opdrachtnemers bij overheidsopdrachten

Koninklijk Besluit van 29 november 2022

Op 9 december 2022 werd het KB van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie door de oorlog in Oekraïne, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De recente oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland hebben ertoe geleid dat heel wat afgewerkte producten, halffabricaten en grondstoffen de laatste maanden aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen hebben gekend. Dit heeft ertoe bijgedragen dat heel wat opdrachtnemers liquiditeitsproblemen ondervinden. De regelgever vindt het dan ook aangewezen dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd voor aanbesteders om voorschotten toe te kennen aan opdrachtnemers. Door middel van het toekennen van voorschotten zouden de problemen op het vlak van financiering kunnen worden aangepakt.

Het KB is van toepassing op nog te lanceren en reeds gelanceerde opdrachten die nog niet in uitvoering zijn, alsook voor de opdrachten die al in uitvoering zijn.

Het KB trad in werking op 19 december 2022 en houdt op van toepassing te zijn op 31 december 2023.

Modaliteiten

De regeling is van toepassing zowel op overheidsopdrachten in de klassieke sectoren als in de speciale sectoren alsook voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst in de sector ‘Veiligheid en Defensie’.

Voor opdrachten waarvan de uitvoeringstermijn korter is dan twee maanden kan geen voorschot worden toegekend.

Voor opdrachten die op 19 december 2022 reeds werden gelanceerd of op dat moment in uitvoering zijn, moet de opdrachtnemer een verzoek indienen om een voorschot te bekomen. De aanbesteder zal dan overwegen of hij het voorschot al dan niet toekent.

Voor opdrachten die na 19 december 2022 worden gelanceerd is geen verzoek vereist, op voorwaarde dat de aanbesteder de betaling van een voorschot heeft voorzien in de opdrachtdocumenten. De aanbesteder moet zich in de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk uitspreken of hij al dan niet een voorschot zal toekennen. Hij mag de ondernemers daaromtrent niet in het ongewisse laten.

Het voorschot dat wordt toegekend mag maximum 20% bedragen van het oorspronkelijke opdrachtbedrag (incl. btw).

De aanbesteder moet het voorschot betalen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de beslissing tot toekenning, of indien de aanbesteder in de opdrachtdocumenten reeds aangaf een voorschot toe te kennen, vanaf de sluiting van de opdracht.

De aanbesteder kan de betaling van het voorschot schorsen wanneer de opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer hij de verplichtingen op gebied van het milieu- sociaal en arbeidsrecht niet naleeft.

 

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.