Vlabel: splitsing na schenking doet gunstregime familiale vennootschappen niet verloren gaan

Private Wealth Tax Alert

Vlabel: splitsing na schenking doet gunstregime familiale vennootschappen niet verloren gaan

Vlabel heeft zich in een voorafgaande beslissing van 24 oktober 2022 uitgesproken over het behoud van het gunstregime na de volle splitsing van een familiale vennootschap.

Vennootschap D. kwalificeert op het moment van de schenking als een familiale vennootschap. Het is meer bepaald een actieve holding die intragroepsdiensten levert. Kort na de schenking zal deze vennootschap in drie Newco’s gesplitst worden. Door de disproportionele verdeling van aandelen zal ieder kind de aandelen van één van de Newco’s verkrijgen in plaats van 33,33% van de aandelen van iedere Newco. In haar omzendbrief van 15 december 2015 had Vlabel reeds geoordeeld dat in geval van splitsing in de drie jaren na de schenking, elk van de Newco’s aan de voorwaarden zal moeten blijven voldoen teneinde het gunstregime te kunnen behouden.

Specifiek aan de voorgelegde casus, was echter dat de drie Newco’s zelf geen activiteit meer zullen hebben na de splitsing. Al het personeel zal tewerkgesteld worden in dochtervennootschap E (waarvan elk van de Newco’s 33,33% van de aandelen zullen hebben), waardoor dochtervennootschap E na de splitsing de intragroepsdiensten zal leveren en niet langer de Newco’s.

De vraag is welke impact deze herstructurering heeft voor het behoud van het gunstregime. De geschonken vennootschap moet immers een reële economische activiteit behouden en bovendien moet ze die “zonder onderbreking” voortzetten gedurende drie jaar na de schenkingsakte. Daarnaast mag het kapitaal van de geschonken vennootschap gedurende die periode niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen.

Vlabel heeft in haar voorafgaande beslissing bevestigd dat het feit dat de drie Newco’s geen economische activiteit meer hebben, op zich geen beletsel is voor het behoud van de vrijstelling. De drie Newco’s kunnen na de schenking immers kwalificeren als passieve holdings. Een passieve holding wordt ook beschouwd als een familiale vennootschap wanneer ze aandelen aanhoudt die minstens 30% van de stemrechten van één directe dochtervennootschap vertegenwoordigen die wel aan de voorwaarden voldoet (vennootschap E). Dat is het geval, want elke Newco houdt 33,33% van de aandelen van vennootschap E aan. Daarenboven is Vlabel van oordeel dat vennootschap E de activiteit van vennootschap D ononderbroken verderzet.

Daarnaast bevestigt Vlabel dat de a posteriori controle plaatsvindt bij de Newco’s en dit op geconsolideerde basis. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de splitsing van de vennootschap er op zich niet toe leidt dat het eigen vermogen van de geschonken vennootschap daalt door uitkeringen of terugbetalingen. Hoewel Vlabel hiermee de kernvraag ontwijkt (“Kan een splitsing wel beschouwd worden als een uitkering of terugbetaling van eigen vermogen?”), bevestigt Vlabel dat de splitsing op zichzelf er niet voor zorgt dat niet langer aan de voorwaarde tot behoud van het eigen vermogen zal zijn voldaan.