Overheidsopdrachten en concessies: verplichte elektronische facturering

Op 31 maart werd het Koninklijk Besluit van 9 maart tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Aanbestedende overheden zijn al sinds 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen van ondernemers te ontvangen en te verwerken.

Met het nieuwe Koninklijk Besluit van 9 maart, worden ondernemers nu verplicht om hun factuur elektronisch te verzenden in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Deze verplichting zal evenwel gefaseerd in werking treden.

Voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempel voor Europese bekendmaking die vanaf 1 november 2022 worden bekendgemaakt, zal de verplichting intreden op 1 november 2022.

Voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde  gelijk is aan of hoger dan 30.000 EUR en die vanaf 1 mei 2023 worden bekendgemaakt, zal de verplichting intreden op 1 mei 2023.

Voor de overige opdrachten, die bekend worden gemaakt vanaf 1 november 2023 zal de verplichting ingaan op 1 november 2023.

Er is één uitzondering op de verplichting om facturen elektronisch te verzenden.  Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan of gelijk is aan 3.000 EUR, zijn ondernemers niet verplicht om hun facturen elektronisch te verzenden aan de aanbestedende overheid.

Aanbestedende overheden mogen evenwel strengere maatregelen nemen. Zo zouden zij kunnen beslissen om de verplichting vroeger op te leggen dan de voormelde data, of de verplichting ook op te leggen voor opdrachten die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied.

De aanbesteder die gebruik wenst te maken van strengere maatregelen, zal dit expliciet moeten aangeven in de opdrachtdocumenten.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.