Verzoeningskamer Hof van Beroep: de rechter als bemiddelaar

Verzoeningskamer Hof van Beroep: de rechter als bemiddelaar

Sinds september 2020 werden er na een proefproject twee nieuwe kamers toegevoegd (Nederlandstalig en Franstalig) aan het Hof van Beroep te Brussel.  Het betreft kamers die volledig zijn gewijd aan bemiddeling.  De bedoeling van deze kamers bestaat erin om geschillen in der minne te regelen alvorens deze door het Hof van Beroep worden behandeld.

Een van de doelstellingen van de verzoeningskamer is het wegwerken van de gerechtelijke afstand bij het Hof van Beroep. Wanneer een partij een verzoekschrift tot hoger beroep indient, is het mogelijk dat partijen daarna nog jaren moeten wachten alvorens hun zaak ten gronde wordt behandeld.

Om deze lange wachttermijn beter te benutten, heeft het Hof van Beroep te Brussel besloten om aan de rechtszoekenden een voorstel te doen om hun geschil alsnog in der minne te regelen. Dit voorstel wordt onmiddellijk aan de partijen gedaan nadat het verzoekschrift tot hoger beroep werd ingediend.

Na een proefproject van drie jaar, heeft het Hof van Beroep besloten om het proefproject uit te breiden naar alle burgerlijke en commerciële kamers van het hof.

Bemiddeling wordt voorgesteld vanaf de inleiding van een nieuw dossier voor het Hof van Beroep en kan tevens worden aangevraagd voor dossiers die reeds op de wachtlijst staan.

Het is de rechter die optreedt als verzoener en hij mag, nadat hij hen heeft gehoord, oplossingen voorstellen aan de partijen. De zaak wordt behandeld gedurende een eenmalige zitting van 90 minuten.

De rechter heeft een ruime mate van vrijheid van spreken. Hij zal de zaak immers nooit ten gronde behandelen, indien de partijen niet tot een akkoord zouden komen. Hij is dus onafhankelijk en onpartijdig, maar niet noodzakelijk neutraal zoals een bemiddelaar.

Ook de advocaten spelen een belangrijke rol, zowel tijdens de voorbereiding van de verzoeningssessie als tijdens de onderhandelingen. Zij staan hun cliënt(en) bij en adviseren hen tijdens de zoektocht naar een oplossing.

De verzoeningszitting zelf verloopt zonder veel formaliteiten, onder de leiding van de rechter bijgestaan door een griffier. De rechter hoort de partijen en hun advocaten, allen gezeten rond een tafel.

Aan het begin van de zitting wordt, in onderling akkoord tussen de partijen, overeengekomen dat de uitwisselingen tijdens de zitting vertrouwelijk zijn. Indien de partijen daarover akkoord zijn, kan de rechter met elk van hen een gesprek onder vier ogen hebben in het kader van het zoeken naar een oplossing voor het geschil.

De procedure voor de verzoeningskamer verschilt aldus sterk met de procedureregels tijdens een ‘klassieke’ procedure.

Zodra het verzoekschrift tot hoger beroep is ingediend, stuurt de griffie een standaardbrief naar elke advocaat en elke procespartij. Er wordt hen voorgesteld om een beroep te doen op de verzoeningsprocedure, die geen enkele invloed zal hebben op de gewone procedure in het geval er geen oplossing wordt gevonden. Bij gebreke aan een oplossing, blijft de zaak gewoon op de wachtlijst staan.

Indien er tijdens de verzoeningszitting een akkoord wordt gevonden tussen de partijen die hun geschil geheel, dan wel gedeeltelijk afsluit, wordt dit akkoord onmiddellijk geacteerd en volgt er een arrest binnen de acht dagen.

Indien de partijen niet of slechts gedeeltelijk tot een akkoord komen, dan heeft dit geen gevolgen voor de gerechtelijke procedure. Deze kan immers worden hervat of ingeleid door de partijen met de garantie dat hun zaak door een andere rechter zal worden behandeld. De zaak behoudt eveneens haar plaats op de wachtrij en wordt dus niet verder vertraagd door een mislukte verzoeningspoging.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.