VIRTUELE ALGEMENE VERGADERING – Hoe de recente wetswijzigingen toe te passen en hier voordeel uit te halen? / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE – Comment appliquer et bénéficier des récents changements législatifs ?

UITNODIGING WEBINAR – 23 MAART 2021 OM 15 UUR

Sprekers: Antoine Druetz (Associate Partner) & Valérie Havaux (Senior Associate) van EY Law voor de juridische aspecten en Charles-Albert de Radzitzky (CEO) van SPREDS voor de praktische aspecten

Onderwerp: VIRTUELE ALGEMENE VERGADERING – Hoe de recente wetswijzigingen toe te passen en hier voordeel uit te halen?

Al jaren stelt men zich de vraag of (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk (hierna: “(I)VZW’s”) hun algemene vergadering (hierna: “AV”) op virtuele wijze zouden kunnen organiseren. Ingevolge de uitbraak van de COVID-19 is het antwoord op deze vraag het voorbije jaar relevanter dan ooit geworden. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Belgische wetgever uiteindelijk de wet van 20 december 2020 aangenomen om, onder meer, drie nieuwigheden voor (I)VZW’s te introduceren in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (i) AV op afstand, (ii) stemming op afstand voorafgaand aan de AV, en (iii) eenparig schriftelijke besluiten van de AV. Tijdens dit webinar zullen de sprekers van EY Law u wegwijs maken in deze drie nieuwe mechanismen. In het bijzonder zullen zij uiteenzetten onder welke juridische voorwaarden uw (I)VZW gebruik kan maken van deze mechanismen en een aantal pragmatische en nuttige tips and tricks met u delen opdat uw (I)VZW hier maximaal voordeel uit kan halen. Ten slotte zal Spreds een digitale tool tentoonstellen die kan worden gebruikt om deze zogenaamde AV’s op afstand te organiseren.

Inschrijving: https://www.socialware.be/nl/nieuws/webinar-virtuele-algemene-vergadering-eylaw-spreds

INVITATION WEBINAIR – 30 MARS 2021 A 15H00

Orateurs: Antoine Druetz (Associate Partner) & Alix Degrez (Associate) de chez EY Law pour les aspects légaux et Charles-Albert de Radzitzky (CEO) de chez SPREDS pour les aspects pratiques

Sujet : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE – Comment appliquer et bénéficier des récents changements législatifs ?

Depuis plusieurs années, la question de savoir si les associations (internationales) sans but lucratif (ci-après : “A(I)SBL”) peuvent tenir une assemblée générale virtuelle (ci-après : “AG”) a été abondamment abordée. Cependant, au cours de l’année écoulée et en raison de la pandémie de COVID-19, il était plus que jamais nécessaire d’apporter une réponse à cette question. Conscient de cette nécessité, le législateur belge a finalement adopté la loi du 20 décembre 2020 introduisant, entre autres, trois nouveautés pour les A(I)SBL dans le Code belge des sociétés et associations : (i) l’AG virtuelle, (ii) le vote anticipé avant l’AG, et (iii) les décisions écrites de l’AG. Au cours de ce webinaire, les intervenants de EY Law vous présenteront ces trois nouveaux mécanismes. Ils expliqueront également quelles conditions juridiques conditionnent l’utilisation de ces mécanismes par votre A(I)SBL et partageront des conseils et astuces pratiques pour permettre à votre A(I)SBL d’en tirer le meilleur parti. Enfin, SPREDS présentera un outil numérique qui peut être utilisé pour organiser vos AG virtuelles.

Inscription : https://www.socialware.be/fr/actualites/webinaire-assemblee-generale-virtuelle-eylaw-spreds