Formulier bijzondere liquidatiereserve vergeten toevoegen aan de aangifte in de vennootschapsbelasting? De fiscus knijpt een oogje dicht!

Een positieve wending voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014: de fiscale administratie zal een milde houding aannemen wanneer u vergeten bent het formulier 275A bijzondere liquidatiereserve aan de aangifte toe te voegen.

Zoals reeds in onze alert van 12 oktober 2020 werd besproken, heeft de fiscale Administratie aangekondigd dat ze zal controleren of alle voorwaarden voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj. 2012-2014 zijn vervuld. Deze voorwaarden zijn formalistisch van aard, waardoor een “alles of niets”-scenario zich opdringt.

Één van deze voorwaarden is dat het aangifteformulier 275A twee keer diende te worden overgemaakt aan de fiscale administratie, met name:

  • Uiterlijk op de datum van de betaling van de bijzondere heffing, bij de bevoegde dienst van de administratie die belast is met de inning en invordering; en
  • Een kopie bij de aangifte in de vennootschapsbelasting.

 

Met betrekking tot deze voorwaarde, heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem recent een administratieve tolerantie aangekondigd, met name dat :”(…)het louter niet toevoegen van een kopie van het aangifteformulier 275A bij de aangifte in de vennootschapsbelasting (…)niet automatisch zal leiden tot het niet aanvaarden van de bijzondere liquidatiereserve” en dit op voorwaarde dat dit formulier correct werd ingediend bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering. Ook zal de fiscale administratie de overlegging van een kopie van het formulier 275A mogen vragen (Antwoord op parlementaire vraag van de heer Christian Leysen, Vr. en Antw. Kamer 2020-2021, 20 november 2020, 11).

Met andere woorden, de fiscale administratie zal de vrijstelling of vermindering van roerende voorheffing naar aanleiding van de bijzondere liquidatiereserve niet weigeren omdat werd nagelaten een kopie van formulier 275A in de aangifte toe te voegen. Goed nieuws dus voor de vennootschappen die dit destijds waren vergeten!

Wij herinneren u er ook aan dat indien u niet aan de voorwaarden voldoet, de fiscus de mogelijkheid biedt om de reeds betaalde heffing van 10% terug te vragen via een bezwaarschrift. Let wel, de termijn hiervoor loopt voor de meeste vennootschappen af begin 2021.

Bovendien zijn er ook vennootschappen die geen aangetekend schrijven gekregen hebben, maar dit betekent niet dat ze sowieso voldoen aan alle voorwaarden van de bijzondere liquidatiereserve. Wij raden in ieder geval aan zelf te controleren of destijds alle voorwaarden werden vervuld, om te vermijden plots voor verrassingen te komen te staan.

Indien u nog verdere vragen heeft rond dit topic, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Tax Controversy team van EY Law.