PMV Corona-lening: Vlaamse ondernemers kunnen steun aanvragen vóór 15 november 2020

Goed nieuws voor de Vlaamse ondernemers: PMV zorgt voor financiële versterking van startups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen om de gevolgen van de Coronacrisis bovenop te komen. Zij kunnen genieten van een bijkomende kredietinjectie in de vorm van een achtergestelde (converteerbare) lening. We sommen de belangrijkste aandachtspunten even voor u op.

Wat is het?

Een achtergestelde lening, toegekend door PMV, met een looptijd van 3 jaren vanaf de opname van het krediet om intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse ondernemingen te financieren in de nasleep van de Coronacrisis.

Let op dat de lening kan niet worden gecombineerd met de hinder- of compensatiepremie. Eerder ontvangen premie(s) zullen moeten worden terugbetaald wil men een beroep doen op de lening.

Specifiek voor startups en scale-ups is de lening bijkomend converteerbaar. Concreet wil dit zeggen dat PMV het recht heeft om de hoofdsom en de uitstaande interesten van de Corona-lening te converteren in aandelen in het geval van een kapitaalronde of een exit. De conversie gebeurt aan een korting van 25 % op de aandelenprijs van die kapitaalronde of exit.

Voor wie?

PMV heeft in het bijzonder 2 doelgroepen voor ogen.

Enerzijds startups en scale-ups: (jonge) ondernemingen die in de afgelopen 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen; en

Anderzijds kmo’s en zelfstandigen: zij die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.

Heeft u werknemers in dienst? In dat geval dient uw onderneming:

‒ een effectieve tewerkstelling te hebben van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid); of
‒ zich er toe te engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve tewerkstelling van minimum 80% van het totale personeelsbestand over te gaan op het einde van 2019 (maximaal 20% tijdelijke werkloosheid); of
‒ minstens 50% van het totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke werkloosheid te halen en terug aan het werk zetten.

Let tenslotte op dat de volgende ondernemingen niet in aanmerking komen voor de Corona-leningen:

‒ onderneming in moeilijkheden (toegelaten tot gerechtelijke reorganisatie of faillissement); of
‒ ondernemingen met achterstallen op lopende kredieten of bij de fiscale administratie, BTW of sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de Coronacrisis.

Hoeveel lenen, welke interest, wanneer (en hoe) terugbetalen?

De Corona-leningen hebben een looptijd van 3 jaar vanaf de opname van het krediet, en worden toegekend voor een bedrag van minstens 25.000 euro en (voorlopig) hoogstens 800.000 euro. Het maximum is echter beperkt tot 100.000 voor ondernemers in de landbouwsector en tot 120.000 euro voor zij die actief zijn in de visserij en aquacultuur.

Kmo’s en zelfstandigen betalen een jaarlijkse, uitgestelde interest van 4,5 %, die integraal betaalbaar wordt op de eindvervaldag van de lening. Zij kunnen genieten van een vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 maanden na opname van het krediet, en vervolgens maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks aflossingen doen van de hoofdsom. Als dit kan worden onderbouwd, behoort ook een integrale terugbetaling op eindvervaldag tot de mogelijkheden.

Startups en scale-ups betalen een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5,0 %, die integraal betaalbaar wordt op de eindvervaldag van de lening. Zij betalen de hoofdsom integraal terug op de eindvervaldag.

Zoals hierboven toegelicht, kan in het geval van startups en scale-ups de terugbetaling ook gebeuren door conversie van de hoofdsom en de uitstaande interesten in aandelen.

Hoe en wanneer aanvragen?

De leningen worden vóór 15 november 2020 online aangevraagd op de website van PMV (link voor kmo’s en zelfstandigen; link voor startups en scale-ups).

Bij een volledige en onderbouwde aanvraag wordt gestreefd om de doorlooptijd tussen de aanvraag en terbeschikkingstelling van de lening te beperken tot maximaal 1 maand.

EY Law beschikt over een toegewijd team van specialisten die u graag verder bijstaan en adviseren. Neem vrijblijvend contact met ons op indien u meer informatie wenst over de PMV Corona-lening, en laat ons samen bekijken hoe wij uw onderneming kunnen helpen tijdens de Coronacrisis.

Other articles

Fiscal support measures for Telework FAST TRACK Procedure

Uitstel (maar geen afstel) van betaling onroerende voorheffing aanslagjaar

Coronavirus: what are your options in the event of a disruption in your supply chain?

Corona virus (Covid-19) – The most important labor law issues in Belgium

COVID-19 Supporting measures issued by the Belgian tax authorities

COVID-19 Belgian VAT measures and other possible VAT/CUSTOMS reliefs

EY Law uses Artificial Intelligence to speed up urgent contract reviews

The use of a MAC-clause in M&A-practice

COVID-19: travel restrictions to Schengen area – impact on international assignments

COVID-19: Tax impact on cross-border workers and employee benefiting from the “expat” special tax concessions

COVID-19: Telework as containment measure – An international social security perspective

Coronavirus (Covid-19) – What organisations must now urgently consider with regard to data protection

CORONA CRISIS AND CORPORATE DECISION MAKING

HET CORONAVIRUS EN BESLUITVORMING IN VENNOOTSCHAPPEN

CORONA CRISIS: Remote execution of documents : when extreme circumstances ask for practical solutions

Can I protect my company against creditors in case the continuity of my company is threatened as a result of COVID-19?

Kan ik mijn onderneming beschermen tegen schuldeisers als haar continuïteit in het gedrang komt door COVID19?

Is my earn-out compromised by Covid-19?

EU Competition Rules: Covid-19 Crisis Response

CORONA CRISIS: The potential impact of the corona crisis on dividend policies

Increased risks of directors’ liability due to COVID-19

Verhoogde risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge COVID-19

Does COVID-19 allow parties to pull back from closing a signed deal?

Nieuw Koninklijk Besluit met betrekking tot het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

New Royal Decree containing various provisions on corporations and associations in the context of the fight against the Covid-19 pandemic

General Assembly And Board Of Directors Meeting And Covid19 Pandemic – The Belgian Government Takes Measures Offering Non-Profit Organisations Solutions

Nouvel Arrêté Royal contenant diverses dispositions sur les sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19

A moratorium on bankruptcies

Naar moratorium op faillissementen