Verdere uitholling van het bankgeheim: de fiscus mag het saldo van uw bankrekeningen raadplegen

Op 15 december 2020 werd een nieuwe programmawet aangenomen door de Kamer. Deze wet verruimt onder meer de informatie die de belastingadministratie kan raadplegen in het Centraal Aanspreekpunt (CAP).

Het CAP is een databank die de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België. Meer specifiek gaat het over de volgende informatie:

– de identiteit van de cliënten;
– de nummers van hun bankrekeningen en de eventuele volmachtdragers van die rekeningen; en
– de aard van de met de financiële instellingen gesloten contracten.

Financiële instellingen zijn gehouden deze informatie aan het CAP te melden.

De nieuwe wet zal de belastingadministratie de mogelijkheid bieden om in het CAP tevens het saldo te raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen alsook het geglobaliseerd bedrag van de contracten van de belastingplichtigen. Tot nog toe moest zij hiervoor een specifieke aanvraag indienen, en dit enkel bij vermoeden van fraude. De wetswijziging laat de belastingadministratie toe deze informatie te raadplegen, zonder verplichte aanvraag:

– in het kader van de invordering van belastingschulden;
– in het kader van de verificatie van de door een bepaalde belastingplichtige verschuldigde belasting, maar enkel indien voorafgaand onderzoek werd uitgevoerd.

Deze wetswijziging verhoogt aanzienlijk de hoeveelheid informatie die de belastingautoriteiten kunnen gebruiken om belastingfraude te bestrijden of de belastbare basis van een belastingbetaler te beoordelen.

De maatregel treedt reeds in werking op 31 december 2020. De balansinformatie over de jaren 2020 en 2021 wordt uiterlijk 31 januari 2022 meegedeeld met het CAP.

Van een ‘bankgeheim’ kan dus nu echt geen sprake meer zijn.

Indien u nog verdere vragen heeft rond dit topic, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Tax Controversy team van EY Law (saloua.el.moussaoui@be.ey.com).