EY Law Tax Controversy Alert: Taks op Effectenrekeningen: wat na het vernietigingsarrest?

“10 maart 2020….zou de tweede verjaardag zijn van het in werking treden van de effectentaks, ware het niet dat deze vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof (hierna “GwH”) wegens strijdigheid met het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (GwH 17 oktober 2019, 138/2019). De taks werd evenwel enkel voor de toekomst vernietigd en de gevolgen voor het verleden moeten worden gehandhaafd, aldus het Hof. De Administratie bespreekt de gevolgen van dit arrest nog eens in Circulaire 2020/C/28.

Met dit arrest heeft het GwH de bepalingen van de W 07.02.2018 vernietigd waardoor de bepalingen van de taks op de effectenrekeningen zoals opgenomen in de artikelen 151 tot 157 en 158/1 tot 158/6 van het Wetboek Diverse rechten en taksen (hierna WDRT) niet meer van toepassing zijn, maar met dien verstande dat die bepalingen behouden blijven voor de referentieperiodes die betrekking hebben op de jaren 2018 en 2019. Het GwH heeft de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigden vóór of op 30.09.2019 immers gehandhaafd met toepassing van artikel 8, derde lid van de bijzondere wet van 06.01.1989 op het Grondwettelijk Hof (B.S., 07.01.1989).

Wil dat nu zeggen dat geen verzoek tot teruggaaf meer mogelijk is?

Klopt,….volgens de Administratie althans. Zo stelt de Administratie in haar Circulaire dat uitgezonderd wat betreft de vragen tot terugbetaling van de taks op de effectenrekeningen die gesteund zijn op de artikelen 158/1 en 158/5, § 1 en § 2, eerste en tweede lid, WDRT en op artikel 220/8 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WDRT en wat betreft de beroepen betreffende de onderworpenheid aan de taks op effectenrekeningen, moeten de beroepen worden afgewezen die werden ingediend in strijd met het dispositief van het arrest van het GwH van 17.10.2019 om de teruggave te bekomen van de taks die verschuldigd was voor de referentieperiodes die eindigden vóór of op 30.09.2019.

Maar misschien dat een verzoek tot teruggaaf bij een Belgische rechter gebaseerd op het Europese en niet op het Belgische gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel tot positieve resultaten kan leiden voor het verleden?

Wij bekijken dit graag verder met en voor u!

Het nieuwe EY Law Tax Controversy team (Sarah van Veen en Saloua EL Moussaoui) staat u graag bij!”