WVV – een greep uit de nieuwe dwingende bepalingen

Wat betekent het concreet voor u? Waar moet u rekening mee houden?

 

Algemene wijzigingen Overgang – wijzigen statuten?

Sinds 1 januari 2020 is het WVV op alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen van toepassing. Vóór 1 januari 2024 moeten de statuten van al deze entiteiten aangepast worden aan de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek. Zolang dit niet gebeurd is, kan er verwarring ontstaan door mogelijke tegenstrijdigheden tussen de “oude” statuten en het WVV. In het geval de statuten afwijken van de dwingende bepalingen van het WVV, hebben de dwingende bepalingen van het WVV voorrang. De statuten hebben dan wel weer voorrang op de aanvullende regels van het WVV. Verwarring troef! Daarnaast kan het ook voorkomen dat men geconfronteerd wordt met overbodige formaliteiten en/of dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de vele nieuwe mogelijkheden en flexibiliteit die het WVV biedt. Daarom adviseren wij om de statuten zo snel mogelijk af te stemmen op het WVV. Belangrijke noot, bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 dienen de statuten verplicht aangepast te worden.

 

Bestuursorgaan: verbod dubbele mandaten

Eén van de dwingende bepalingen die het WVV invoert en die een onmiddellijke impact heeft op de werking van uw vennootschap, betreft het verbod om in een dubbele hoedanigheid een bestuursmandaat op te nemen in een rechtspersoon. Zetelt een natuurlijke persoon dus zowel als natuurlijk persoon en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder in hetzelfde bestuursorgaan, dan moest deze situatie ten laatste tegen 31 december 2019 aangepast worden. De beslissingen van een ongeldig samengesteld bestuursorgaan kunnen immers nietig verklaard worden vanaf 1 januari 2020. Hetzelfde geldt indien een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger optreedt voor meerdere rechtspersoon-bestuurders in hetzelfde bestuursorgaan. Indien u nog geen actie hebt ondernomen, wacht dan zeker niet langer om uw bestuursorgaan conform de nieuwe wetgeving samen te stellen.

 

Bestuursorgaan: verbod cascadevertegenwoordiging

Vaste vertegenwoordigers van rechtspersoon-bestuurders moeten steeds natuurlijke personen zijn (die niet reeds in een andere hoedanigheid in het bestuursorgaan zetelen). De gekende cascadestructuren, waarbij een rechtspersoon-bestuurder vertegenwoordigd wordt door een andere rechtspersoon die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door een natuurlijke persoon, behoren dus definitief tot het verleden. Heel wat rechtspersoon-bestuurders moeten allicht nieuwe vaste vertegenwoordigers aanduiden. Actie ondernemen is dus de boodschap!

 

Bestuursorgaan: gewijzigde procedure belangenconflictregeling

Voor de geconflicteerde bestuurder geldt steeds een onthoudingsplicht waardoor deze bestuurder niet langer mag deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Er wordt ook komaf gemaakt met de regeling van de lasthebber ad hoc in de BV. Als algemene regel geldt vanaf nu dat de beslissing genomen kan worden door de bestuurders zonder belangenconflict. Indien de geconflicteerde bestuurder de enige bestuurder is of alle bestuurders een belangenconflict hebben, zal de algemene vergadering de beslissing nemen.

 

Meer uitgebreid aandelenregister

De effectenregisters zullen voortaan meer informatie moeten bevatten. Zo moet het register van aandelen op naam nu ook melding maken van eventuele statutaire of conventionele overdrachtsbeperkingen, de aan het effect verbonden stem- en winstrechten, evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo. Daartegenover staat dat het register voortaan elektronisch kan aangehouden worden.

 

Specifieke wijzigingen  Nieuwe benamingen BV & CV – grote impact

De afkortingen “BVBA” en “CVBA” mogen vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt worden. Vanaf deze datum moet er consistent gebruikt gemaakt worden van de afkortingen “BV” en “CV” en spreekt men van een “Besloten Vennootschap” en een “Coöperatieve Vennootschap”. Dit is verplicht ook al werden de statuten van de vennootschap nog niet aangepast. Deze nieuwe benamingen moeten verplicht gebruikt worden in alle officiële documentatie zoals briefhoofden, contracten, offertes, facturen, et cetera! Naast de vennootschapsbenaming is er nog een belangrijke wijziging. Men spreekt niet meer van zaakvoerder en vennoot maar wel van een bestuurder en een aandeelhouder binnen de BV en de CV.

 

Het kapitaal-concept binnen de BV & CV verdwijnt

Het begrip kapitaal verdwijnt bij een BV en een CV. Het volgestort kapitaal van alle nog niet omgezette BVBA’s en CVBA’s werd vanaf 1 januari 2020  automatisch omgezet in een statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening ook al werden de statuten van de vennootschap nog niet aangepast.

 

Winstuitkeringen in een BV of CV – dubbele uitkeringstest nodig

Indien men in een BV of CV winst wenst uit te keren dient men voorafgaand twee testen uit te voeren. Winstuitkeringen mogen niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt of dreigt te worden (“netto-actieftest”), en voortaan evenmin dat de vennootschap na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen betalen (“liquiditeitstest”). Deze laatste test dient uitgevoerd te worden door het bestuur van de vennootschap en brengt aanzienlijke bijkomende bestuurdersaansprakelijkheid met zich mee. Het is dan ook belangrijk om deze liquiditeitstest goed te documenteren. Onterecht uitgekeerde middelen kunnen door de Vennootschap teruggevorderd worden. Bij commissarisplichtige vennootschappen zal ook de commissaris een verslag moeten maken.

 

CV – Enkel in geval van een coöperatief gedachtengoed!

De rechtsvorm “CV” wordt voortaan enkel voorbehouden voor samenwerkingsverbanden die het coöperatieve gedachtegoed uitdragen en voldoen aan de in het WVV opgenomen definitie. Algemeen wordt aangenomen dat de CV niet langer in aanmerking komt voor de uitoefening van een vrij beroep! Er zijn strenge sancties voor het oneigenlijke gebruik van de CV voorzien.

 

Wettelijke belangenconflictregeling voor bestuurders van een CV

Het WVV voert nu ook voor de CV een belangenconflictprocedure in waar dit vroeger enkel het geval was voor de BVBA en de private NV.