Inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Het langverwachte nieuwe Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen (“WVV”) is een feit. De regels die het leven van een vennootschap beheersen, krijgen een fundamentele hertekening. De inwerkingtreding verloopt gefaseerd. Hier krijgt u een overzicht van de fases van inwerkingtreding en van de overgangsregeling van het nieuwe WVV.

 

1 mei 2019

Bestaande vennootschappen kunnen via een statutenwijziging het nieuwe wetboek van toepassing verklaren vanaf 1 mei 2019. De vennootschap, vereniging of stichting dient haar statuten dan aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe WVV. De wetgever kiest dus vanaf 1 mei 2019 voor een vrijwillig “opt-in” systeem. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, dient u wel uw volledige statuten aan te passen aan het nieuwe recht.

Vanaf 1 mei 2019 zijn alle nieuw op te richten vennootschappen, verenigingen of stichtingen automatisch onderworpen aan het WVV. Wanneer men na 1 mei 2019 een vennootschap wenst op te richten zal men bijvoorbeeld niet langer voor een BVBA kunnen kiezen, enkel voor een BV.

1 januari 2020

Voor bestaande vennootschappen zal het WVV van toepassing worden op 1 januari 2020. De bepalingen van dwingend recht in het nieuw WVV zullen vanaf dan op hen van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat de statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze regels voor niet geschreven zullen worden gehouden en dus geen toepassing zullen vinden. Het gaat ondermeer over de omvorming van kapitaal in de BV naar een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, de nieuwe benamingen en afkortingen, de regeling rond winstuitkeringen in de BV en de alarmbelprocedure. De aanvullende regels van het wetboek treden slechts in werking voor zover de bestaande statuten deze regels niet uitsluiten. De statuten moeten evenwel nog niet zijn aangepast aan het nieuwe recht tegen deze datum.

1 januari 2024

De statuten dienen te worden aangepast bij de eerst volgende statutenwijziging die plaatsvindt na 1 januari 2020. De wetgever heeft echter wel een uiterste datum voorop gesteld. Ten allerlaatste moeten de statuten tegen 1 januari 2024 volledig zijn aangepast conform het nieuwe wetboek. De bestaande vennootschappen hebben dus 4 jaar de tijd om hun statuten aan te passen. 1 januari 2024 is tevens de uiterste datum van omzetting voor vennootschappen met een vennootschapsvorm die verdwijnt in het nieuwe wetboek. Indien deze omzetting nog niet gebeurd is, zullen zij van rechtswege worden omgezet in de vennootschapsvorm uit het nieuwe WVV die het dichtst aanleunt bij hun huidige vennootschapsvorm.

1 juli 2024

Vennootschappen waarvan de huidige vennootschapsvorm verdwijnt en die tegen 1 januari 2024 nog niet werden omgezet werden, zullen op deze datum van rechtswege omgezet worden in een vennootschapsvorm die het dichtste aanleunt bij hun vorige vennootschapsvorm. Zij zullen 6 maanden (tot 1 juli 2024) de tijd krijgen om ook hun statuten aan te passen naar deze nieuwe vennootschapsvorm. De leden van de bestuursorganen van deze entiteiten zijn wel persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade geleden door de vennootschap of door derden door het niet nakomen van deze verplichting.